Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Ši privatumo politika (toliau-Politika) reglamentuoja Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ (toliau-Darželis), veikiančios adresu P. Žadeikos g. 14A, LT-06318 Vilnius,
  elektroninis paštas rastine@vandenis.vilnius.lm.lt, juridinio asmens kodas yra 190033990  (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo, asmens teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Darželio interneto svetaine www.darzelisvandenis.lt (toliau –Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 • Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Darželiui informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su Darželio privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 • Tvarkydamas asmens duomenis darželis laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau-ADTĄĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Darželis renka, tvarko asmens duomenis ir siekia, kad interneto svetainės asmens duomenys būtų tvarkomi:

2.1. tik Jums sutikus ir pateikus asmens dokumentus arba atlikus kitus aktyvius veiksmus;

2.2. tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

2.3. tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami.

 • Darželis asmeninius duomenis, pateiktus interneto svetainėje, naudoja:

2.4. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., interneto svetainės administravimui ir
tinkamo jos veikimo užtikrinimui);

2.5. pareigų, kurias mums nustato teisės aktai, vykdymui.

SLAPUKAI

 • Darželis savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus – nedideles teksto rinkmenas, kurias svetainė išsaugo vartotojo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.
 • Visada galima kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Vartotojas gali ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi vartotojo įrenginyje. Tačiau tokiu atveju gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart lankantis interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI TVARKANT LANKYTOJŲ DUOMENIS

 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

4.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

4.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

4.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami;

4.4. netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

4.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

4.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

4.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

4.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Duomenų subjektas turi teisę:

5.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.2. reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius duomenis (teisė ištaisyti);

5.3. reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

5.4. reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

5.5. į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

5.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.7. atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

5.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 • Dėl savo teisių įgyvendinimo duomenų subjektas gali kreiptis į Darželį raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu rastine@vandenis.vilnius.lm.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu, adresu P. Žadeikos g. 14A, LT-06318 Vilnius.
 • Su prašymu duomenų subjektas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.
 • Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 • Gavęs duomenų subjekto prašymą, Darželis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, duomenų subjektui pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją per nurodytą terminą, duomenų subjektas bus informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Darželis gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 • Darželis neperduoda jokių duomenų subjekto duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas duomenų subjekto sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
 • Darželis turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Darželis pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą.

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 • Darželio interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Darželio interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Darželis neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Darželis turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindamas juos interneto svetainėje.
 • Ši Darželio privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
 • Turimi klausimai dėl šios Privatumo politikos pateikiami elektroniniu paštu adresu rastine@vandenis.vilnius.lm.lt arba paštu, adresu P. Žadeikos g. 14A, LT-06318 Vilnius.