Krizių valdymas įstaigoje

Krizė – netikėtas įvykis, sutrikdantis įprastą Ugdymo įstaigos veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę Ugdymo įstaigos bendruomenės dalį, keliantis grėsmę ugdytinių, mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų, darbuotojų psichinei sveikatai.
Krizių valdymo tikslas – pasirengti konstruktyviai reaguoti, kad įvykus krizei būtų veikiama koordinuotai ir užtikrinta reikalinga pagalba krizės paveiktiems Ugdymo įstaigos bendruomenės nariams.

Krizių valdymo grupė: 

Sandra Keršienė – direktorė (krizių valdymo grupės veiksmų koordinatorius);
Vita Šinkūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (krizių valdymo grupės veiksmų koordinatoriaus pavaduotoja);
Ingrida Batalovienė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui (narys, atsakingas už komunikaciją);
Eglė Kaziukevičienė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams (narys, atsakingas už saugumą);
Gustė Suchotskytė – psichologė (narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą);
Gabrielė Šimaitytė – sveikatos pr. specialistė (narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą).

Krizių valdymo tvarkos aprašas