Dėl mokinių sveikatos pažymėjimų

Mokinio sveikatos pažymėjimai:

  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo kartą metuose pasirūpinti mokinio profilaktiniu sveikatos patikrinimu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ). 
  • Informacija apie atliktą profilaktinį sveikatos patikrinimą pateikiama mokinio sveikatos pažymėjime (forma E-027-1) elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), iš kurios informacija perduodama į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS).
  • Mokinio sveikatos pažymėjime pateikiami duomenys apie fizinio ugdymo grupę, bendrosios bei specialiosios rekomendacijos ir pirmos pagalbos priemonės (toliau – Informacija), kurių gali prireikti mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo procese.
  • Prieigą prie VSS IS ugdymo įstaigoje turi tik visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VSS) arba mobiliosios komandos koordinatorius (toliau – MK), kurie kasmet, mokslo metų pradžioje ir vėliau pagal poreikį teikia Informaciją ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 
  • Metų eigoje, mokinio sveikatos būklei pasikeitus taip, jog ASPĮ specialistai pakeičia rekomendacijas, tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų pateikti Medicininį pažymėjimą (forma 046/a) tiesiogiai VSS arba ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Ugdymo įstaigos nelankymo ir praleistų dienų pateisinimas: 

  • nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094a) neteikiama praleistoms dienoms  pateisinti;
  • mokinių ugdymo įstaigos nelankymas pateisinamas pagal ugdymo įstaigos nustatytą tvarką dėl vaiko lankymo (nelankymo) informavimo ir apskaitos. 
  • daugiau informacijos galite rasti  (Del 094 formos_ŠMSM išaiškinimas, SAM raštas dėl 094).

Kilus klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimų, teikiamų kartą į metus, kviečiame kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę, vykdanči sveikatos priežiūrą mokykloje Gabrielę Šimaitytę gabriele.simaityte@vvsb.lt