Švietimo pagalbos specialistai

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo,  mokytojo padėjėjo –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS
 
 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

IEVA VIKTORIJA
rastine@vandenis.vilnius.lm.lt
I – 12.15-17.30; II – 8.30-10.00; III – 12.15-17.30
Tėvai konsultuojami (iš anksto suderinus laiką):
 III – 14.00-15.00

LOGOPEDAS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Tiria vaikų kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.
 • Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus: rugsėjo mėnesį tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos sutrikimus ir gegužės-birželio mėnesį įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  įveikti.
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvus, mokytojus.

INDRĖ
I – 7.30-18.30; II – 7.30-17.00; III – 7.30-18.30; 
IV – 7.30-17.00; V – 7.30-13.00
Tėvai konsultuojami (iš anksto suderinus laiką):
 I – 16.30-18.30; III – 16.30-18.30 
 Kitu laiku konsultuoja el. dienyne Mūsų darželis
EGLĖ
II – 7.30-13.00; IV – 7.30-13.00; V – 7.30-13.00
Konsultuoja el. dienyne 
Mūsų darželis

PSICHOLOGAS

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

                                          GUSTĖ
            psichologoasistentas.vandenis@gmail.com

  III – 8.30-17.15; V – 8.30-16.45
  Tėvai konsultuojami (iš anksto suderinus laiką):
  III – 13.45-17.15; V – 13.40-16.45

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 Darbuotojo darbo pradžia 2024 m. rugsėjis

Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai 

Pagalbos telefonai

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Jaunimo linija*
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888

I–VII
visą parą

Vaikų linija*

Budi savanoriai konsultantai ir profesionalai

116 111

I–VII
11.00–21.00

Vilties linija*

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123

I–VII
visą parą

Pagalbos moterims linija*

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 

8 800 66366

I–VII
visą parą

Linija Doverija*

Emocinę paramą rusų kalba paaugliams ir jaunimui teikia savanoriai 

8 800 77277

 

II–VI

16.00–20.00

Krizių įveikimo centras

Skubi psichologinė pagalba.

Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į centrą Antakalnio g. 97, Vilniuje. 

Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra 

8 640 51555
www.krizesiveikimas.lt

I–V
16.00–20.00

VI
12.00–16.00
 

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

Vaikų ligoninėje, Vilniuje

8-5 275 75 64

I-VII
visą parą

*Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Pagalba internetu

Psichologinės pagalbos tarnyba

Kontaktai

Atsakymo laikas

Jaunimo linija

Emocinė parama teikiama jaunimui

Registruotis ir rašyti 

Pasikalbėti internetu

 

Atsako per 2 darbo dienas.
Pokalbiai internetu vyksta
trečiadieniais ir penktadieniais 18-22 val.,
šeštadieniais 13-17 val.

Vaikų linija

Emocinė parama teikiama vaikams ir paaugliams 

Registruotis ir rašyti: www.vaikulinija.lt

Atsako per 2-3 darbo dienas

Vilties linija

Pagalba teikiama suaugusiems

Rašyti el. paštu vlties.linija@gmail.com

www.viltieslinija.lt

Atsako per 3 darbo dienas

Pagalbos moterims linija

Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt
 

Atsako per 3 darbo dienas

Psichologinės konsultacijos

Pagalbą internetu emigrantams teikia profesionalūs psichologai.

Rašyti el. paštu: psyvirtual@psyvirtual.lt
Internetinė svetainėje 
www.psyvirtual.lt 

Atsako per 2 darbo dienas

Pagalba nusižudžiusių artimiesiems

Pagalba teikiama nusižudžiusiųjų artimiesiems (savitarpio paramos grupės, DUK, literatūra ir kita.).

Rašyti el. paštu:

laukiam@artimiems.lt

Naudinga informacija puslapyje www.artimiems.lt

Atsako per 2-3 darbo dienas