Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

  • Lopšelio-darželio taryba
  • Pedagogų taryba
  • Metodinė taryba
  • Tėvų (globėjų) komitetai

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų (4 nariai), tėvų (globėjų) (4 nariai) ir vietos bendruomenės atstovų (1 narys) svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Lopšelio-darželio taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. Tarybos nuostatai

2023-2025 m. tarybos sudėtis 

Pirmininkė – Dovilė Laimikienė (pedagogų atstovė)
Sekretorė – Gintarė Sokaitė-Michailovienė (pedagogų atstovė)
Nariai:
Gintarė Kazėnienė (pedagogų atstovė)
Sandra Navickienė (pedagogų atstovė)
Darius Bulbukas (tėvų atstovas)
Karolina Daukšienė (tėvų atstovė)
Rasa Švelnikaitė-Pieslikė (tėvų atstovė)
Marius Veinšreideris (tėvų atstovas)
Irina Pigagienė (Fabijoniškių seniūnijos atstovė)

Lopšelio-darželio pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Lopšelio­-darželio pedagogų tarybą sudaro 9 nariai.

Pedagogų tarybos sudėtis

Pirmininkė – Vita Šinkūnienė
Nariai:
Galina Meilūnienė
Jūratė Kavaliauskienė
Laimutė Moskvičiovienė
Lida Juodelienė
Janina Paškonienė
Eglė Varnelytė
Gražina Blažienė
Indrė Samaitė

Lopšelio-darželio metodinė taryba – nuolat lopšelyje-darželyje veikianti pedagogų (mokytojų ir specialistų) grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę, dalykinę-praktinę veiklą, numatanti esmines darbo kryptis mokslo metams, teikianti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokytojams ir specialistams, sudaranti sąlygas keistis gerąja darbo patirtimi ir skatinanti atestuotis. Metodinę tarybą sudaro 8 nariai. Metodinės tarybos veiklos nuostatai

Metodinės tarybos sudėtis

Pirmininkė – Ingrida Batalovienė
Nariai:
Raimonda Lankelytė
Jurgita Budrytė-Diržienė
Aušra Butrimavičienė
Dovilė Laimikienė
Rimantė Peciukonienė
Rita Astrauskienė
Sandra Navickienė
Judita Barzinskienė

Tėvų (globėjų) komitetai, bendraudami su grupių pedagogais, padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus: aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui. Tėvų (globėjų) komitetai renkami grupės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų.