Vizija

Šiuolaikiška, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje auga sveiki ir laimingi vaikai bei siekiama kiekvieno ugdytinio pažangos, ugdymą grindžiant žaidimu ir patirtine veikla. 

………………………..

Misija

Teikti kokybišką ir visavertį ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą kiekvienam ugdytiniui, puoselėjant sveikos gyvensenos, patirtinio ugdymo(si) nuostatas, plėtojant gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) būtinas kompetencijas per trišalę vaikų, tėvų ir įstaigos partnerystę.

………………………..

Vertybės

Pagarba ir pasitikėjimas
Atvirumas įvairovei 
Nuolatinis tobulėjimas
Bendravimas ir bendradarbiavimas
Atsakomybė

………………………..

 

Filosofija
Įstaiga remiasi visuminio ugdymo teorija, kurios pagrindas – dėmesys visuminiam vaikų ugdymui(si), siekiant  asmeninių gebėjimų atskleidimo ir tobulinimo, remianits įstaigos kultūra, geriausia pedagogine praktika, pasinaudojant aplinkos teikiamomis gamtinėmis bei kultūrinėmis galimybėmis.