Bendruomenės pasirengimas

Mūsų įstaigoje nuo 2024 metų pradėta diegti Įtraukiojo ugdymo, universalaus dizaino mokymuisi prieigoje, strategija.

Universalus dizainas mokymuisi Lietuvoje yra nauja ugdymo prieiga, apimanti visų besimokančiųjų poreikių ir galimybių skirtumus bei pateikianti mokslo įrodymais grįstus ugdymo principus ir gaires kaip kurti ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymo turinį. Taikant universalaus dizaino mokymuisi (UDM) principus, pripažįstant visų besimokančiųjų unikalumą, suteikiant daugybę galimybių mokytis be barjerų ir užtikrinant, kad kiekvienas vaikas mokydamasis bendrojo ugdymo aplinkoje galėtų siekti asmeninės pažangos ir aukščiausio asmeninio rezultato.

Universalaus dizaino mokymuisi strategijos diegimo etapai:

UDM įgyvendinimo įstaigoje sritys:

  1. Įstaigos kultūra ir aplinka
  2. Mokymas ir mokymasis
  3. Lyderystė ir valdymas
  4. Profesinis mokymasis

Viena iš UDM strategijos įgyvendinimo veiklų – Nuolatinio pedagogų tobulėjimo akademija!

2024 metais įgyvendinamas įtraukiojo ugdymo UDM prieigoje planas:

Sausis

Dalyvavimas EDU Vilnius programoje „Įtrauktis universalaus dizaino mokymuisi prieigoje: samprata ir principai“ (dalyvavo direktorė S. Keršienė, dir. pavaduotoja ugdymui V. Šinkūnienė)

Pranešimas tėvams “Sėkmės kelias kiekvienam – ateities ugdymo link” (direktorė S. Keršienė)

Vasaris

Dalyvavimas mokymuose “Vaiko gerovės komisijos darbo aspektai. Kaip padėti vaikui?(l.e.p. dir. pavaduotoja ugdymui I. Batalovienė)

Mokymai pedagogams „Ugdymas kiekvienam – UDM prieiga” (direktorė S. Keršienė)

Kovas

Konsultacijų su Vilniaus pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologė Silva Striunga ciklas pedagogams ir tėvams “Netinkamas vaiko elgesys – kas po juo slepiasi ir ką daryti?”

TyrimoĮtraukiojo ugdymo galimybių plėtra” organizavimas ir duomenų analizė

Alternatyvi komunikacija – PECS sistemos integravimas grupėse (logopedė E. Bužavienė)

Mokymai pedagogams „Vaikų įvairovės pažinimas: mokymosi procesų sutrikimai ir pastoliavimas” (direktorė S. Keršienė)

Balandis

Pagalbinės komunikacijos metodo (PECS) integravimas ir mokymai pedagogams (logopedė E. Bužavienė)

Profesinio tobulėjimo renginys mokytojų padėjėjams „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdymosi sunkumų, atpažinimas ir pagalba” (l.e.p. dir. pav. ugdymui I. Batalovienė)

Atvira veikla “Garso š tarimo įtvirtinimas žodžiuose. Parskrendantys paukščiai” (logopedė I. Samaitė)

Praktinės pedagogų UDM dirbtuvės „Mokymosi sutrikimai ir pastoliavimas – praktinių pavyzdžių analizė” (direktorė S. Keršienė)

Gegužė

Nuolatinio tobulėjimo akademija – mokymai pedagogams – universalaus dizaino mokymuisi strategija „Aplinkos modeliavimas ir praktiniai pavyzdžiai” (direktorė S. Keršienė)

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo grupės susirinkimas:
Tyrimo „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės“ aptarimas ir pagalbos pedagogams numatymas;
Universalaus dizaino mokymuisi strategijos diegimas (sensorinių ir specialiųjų ugdymosi priemonių įsigijimas, aplinkos pritaikymas įvairių poreikių vaikams).

NŠA projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ konsultacija ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams „Praktinis universalaus dizaino mokymuisi strategijos įgyvendinimas“ (direktorė S. Keršienė)

Dalyvavimas ilgalaikiuose mokymuose ir informacijos sklaidos programos rengimas pedagogams „Pagalba įvairiapusių ugdymosi sutrikimų turintiems vaikams” (direktorė S. Keršienė)

Birželis

Asmeninis pedagogų tobulėjimas: Universalaus dizaino mokymuisi gairių analizė

Pedagogai nuolat tobulina įtraukiojo ugdymo žinias įvairiuose seminaruose, kursuose, dalyvauja gerosios patirties sklaidos renginiuose.

Pedagogai visus metus dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Tūkstantmečio darželis“

Mokymų programa:

Darželyje – skirtingi vaikai ir problemos. Kaip suvaldyti situacijas?
Vaikų, turinčių SUP, vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje.
Kaip pasakyti tėvams, kad jų vaikas turi ypatingų poreikių?
Gabių vaikų ugdymas darželyje.
Aplinkos pritaikymas skirtingiems vaikų poreikiams. 
Kaip dirbti su vaiku, kuriam nustatytas selektyvus mutizmas?